POLITYKA PRYWATNOŚCI ZATRUDNIAJĄCY

Stosując przepisy europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z kwietnia 2016 roku (RODO), ustawy organicznej 3/2018, z dnia 5 grudnia, o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych (LOPDGDD), oraz ustawy 34/2002, z dnia 11 lipca, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (LSSICE), informujemy, że TALENTOO WEB SOLUTIONS, S.L., właściciel domen www.talentoo.net i www.talentoo.es (dalej „Talentoo„), jak również jego Użytkownicy (Rekruterzy/Zatrudniający), odpowiedzialni za dane osobowe, zobowiązują się do rygorystycznego przestrzegania obowiązującego prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w celu zagwarantowania osobom zainteresowanym, że gromadzenie i przetwarzanie przekazanych danych odbywa się z zachowaniem pełnych gwarancji bezpieczeństwa.

1) Kontroler danych

Odpowiedzialnym za dane osobowe Rekruterów i Kandydatów będzie firma działająca jako organizacja o rzeczywistych potrzebach rekrutacyjnych, która posiada oferty lub wolne miejsca pracy (dalej „Zatrudniający„). Dane kontaktowe do ww. Zatrudniających każdy podmiot udostępnia Rekruterom i Kandydatom, których dane przetwarza. W tym celu Talentoo odpowiada za przetwarzanie danych, za które odpowiada Zatrudniający, ponieważ jest platformą technologiczną, na której odbywa się komunikacja i porozumienie między Zatrudniającymi a Rekruterami.

W związku z tym, aby móc zarejestrować się jako użytkownik Talentoo, należy wypełnić wstępny formularz elektroniczny zawierający następujące dane: nazwa handlowa, nazwa firmy, numer identyfikacyjny firmy, osoba kontaktowa, stanowisko i e-mail osoby kontaktowej, sektor firmy, wielkość firmy, kraj, telefon, adres fiskalny, kod pocztowy, strona internetowa, opis firmy i hasło. Dane zebrane w tym formularzu muszą być prawdziwe, adekwatne, istotne i nienadmierne w stosunku do zakresu, celów i usług określonych, wyraźne i zgodne z prawem.

2) Cel przetwarzania danych

Zatrudniający przetwarzają dane Rekruterów i Kandydatów w celach określonych poniżej:

 1. Dostęp do usług pośrednictwa Rekruterów, w szczególności do usługi poszukiwania i selekcji personelu, która polega na zarządzaniu wolnymi miejscami pracy i ofertami pracy.
 2. Zarządzanie selekcją kandydatów poprzez rejestrowanie przez rekruterów CV swoich kandydatów w ofertach pracy.
 3. Wysyłanie wiadomości od Zatrudniających za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Talentoo w celu poinformowania Rekrutera o statusie złożonej przez niego aplikacji.
 4. Korzystanie z komunikatora internetowego. Zatrudniający mogą inicjować rozmowy z Rekruterami za pośrednictwem komunikatora internetowego Talentoo.
 5. Przekazywanie danych organom i władzom publicznym, o ile są one wymagane zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

W celu zapewnienia, że informacje są zawsze aktualne i nie zawierają błędów, osoby zainteresowane proszone są o jak najszybsze poinformowanie o zmianach i korektach swoich danych osobowych.

3) Okres przechowywania danych

Dane Rekruterów i Kandydatów będą przechowywane przez okres trwania umowy i stosunków handlowych z Zatrudniającymi lub do czasu, gdy którakolwiek z zainteresowanych stron zażąda ich usunięcia, jak również przez okres niezbędny do wypełnienia zobowiązań prawnych.

Dane osobowe osób, których dane dotyczą, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Jeśli takie dane są wykorzystywane do kilku celów, które wymagają od Wykonawców przechowywania ich przez różne okresy, zastosowanie ma najdłuższy okres przechowywania.

W każdym przypadku dostęp do danych osób, których one dotyczą, będzie ograniczony wyłącznie do tych osób, które muszą z nich korzystać w celu wykonywania swoich obowiązków.

Okresy przechowywania danych wynikają z potrzeb biznesowych, tak więc w odniesieniu do tych danych osobowych, które nie są już niezbędne, dostęp do nich będzie ograniczony do wypełnienia ściśle określonych obowiązków prawnych lub zostaną one bezpiecznie zniszczone.

Jeśli chodzi o wykorzystanie danych Rekruterów i Kandydatów do zarządzania wszelkimi zobowiązaniami umownymi, jakie mogą mieć w stosunku do Zatrudniającego, ta ostatnia przechowuje takie dane przez okres trwania umowy i przez kolejne pięć lat, w ostatnim okresie dane te pozostają zablokowane i mogą być wykorzystane jedynie do odpowiedzi na ewentualne późniejsze zapytania lub roszczenia.

Niektóre informacje muszą być przechowywane przez okresy wymagane przez obowiązujące przepisy szczególne (podatkowe, handlowe, dotyczące prania brudnych pieniędzy itp.) W tym czasie dane te pozostają zablokowane i mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania lub późniejsze roszczenia.

4) Podstawa Legitymacji

Przyjmuje się, że Zatrudniający mają wyraźną, jednoznaczną i świadomą zgodę Rekruterów na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z przepisami GDPR i uznaje się w każdym przypadku, że przeprowadzone przetwarzanie opiera się na stosunku przedumownym, takim jak zlecenie wyboru profilu lub umownym, w przypadku gdy Rekruter i Rekruter zgadzają się na zatrudnienie kandydata.

W zakładce „Profile” Zatrudniający będą mogli zobaczyć jedynie następujące dane osobowe Kandydata zaproponowane przez Rekrutera: wiek, województwo, oczekiwania finansowe, dyspozycyjność do pracy oraz CV. W opcji „zobacz CV” będziesz mógł pobrać CV otrzymane od Rekruterów. CV te zostaną zaprezentowane anonimowo (dane identyfikacyjne i kontaktowe kandydatów nie pojawią się), pojawią się natomiast odpowiedzi na kluczowe pytania sformułowane przez Zatrudniającego.

W związku z tym Rekruterzy muszą mieć, z wyprzedzeniem, wyraźne, jednoznaczne i świadome upoważnienie i zgodę Kandydatów na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ich CV, jak również informacji w nim zawartych, w celu zarejestrowania ich w ofertach Talentoo, które są dla nich interesujące i/lub odpowiednie dla ich profilu zawodowego, tak aby z kolei mógł dostarczyć Zatrudniającym na początku tylko informacje, które można zobaczyć w ich profilu, a mianowicie: wiek, województwo, oczekiwania ekonomiczne, dyspozycyjność do objęcia stanowiska oraz CV (zanonimizowane) interesującego Państwa kandydata, a w ewentualnym drugim momencie pełne dane kontaktowe w celu skoordynowania bezpośrednich rozmów i ewentualnego zatrudnienia.

5) Odbiorcy danych

Dane osobowe osób, których to dotyczy, będą przekazywane osobom trzecim w następujących przypadkach:

 1. Dane osobowe zebrane od zainteresowanych są przechowywane w bazie danych Talentoo, który gwarantuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić integralność i bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych. Gromadzone dane są adekwatne, stosowne i nienadmierne w stosunku do zakresu, celów i usług określonych, wyraźnych i zgodnych z prawem, wyszczególnionych w niniejszej polityce prywatności i gromadzonych w www.talentoo.net i www.talentoo.es.

Talentoo zastrzega sobie prawo do zażądania od Rekruterów, w dowolnym momencie, udowodnienia prawdziwości informacji podanych na platformie, jak również wyraźnej, jednoznacznej i świadomej zgody Kandydatów na przetwarzanie ich danych osobowych.

 1. Dane osobowe osób, których dane dotyczą, mogą być również ujawnione właściwym organom w przypadkach, gdy istnieje prawny obowiązek ich ujawnienia.

6) Prawa osób poszkodowanych

Osoby zainteresowane mogą w każdej chwili i bezpłatnie skorzystać z praw uznanych przez RGPD przed osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych, która odpowiada w każdym przypadku.

W tym celu, jak wyjaśniono powyżej, Zatrudniający, odpowiedzialni za przetwarzanie danych, będą musieli podać informacje związane z nazwą handlową, nazwą firmy, numerem identyfikacyjnym firmy, osobą kontaktową, stanowiskiem i adresem e-mail osoby kontaktowej, sektorem firmy, wielkością firmy, krajem, telefonem, adresem fiskalnym, kodem pocztowym, stroną internetową, opisem firmy i hasłem, w celu zarejestrowania się jako użytkownik Talentoo. W tym sensie dane te będą niezbędne, aby osoby, których dotyczą, mogły korzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia i sprzeciwu wobec odpowiedzialnych podmiotów:

 1. Osoby, których to dotyczy, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również do żądania poprawienia nieprawidłowych danych lub, w stosownych przypadkach, żądania ich usunięcia, jeżeli, między innymi, dane te nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone.
 2. W pewnych okolicznościach mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych, w takim przypadku będą one przechowywane wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. W pewnych okolicznościach i z powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją, mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych. Administrator Danych zaprzestanie przetwarzania danych, z wyjątkiem ważnych, uzasadnionych powodów lub dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
 4. Mogą Państwo również skorzystać z prawa do przenoszenia danych, a także wycofać udzielone zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Korzystanie przez Państwa z tych praw podlega pewnym wyjątkom ze względu na interes ogólny (np. zapobieganie lub wykrywanie przestępstw). Jeśli skorzystasz z któregokolwiek z tych praw, zostanie sprawdzone, czy rzeczywiście jesteś do tego uprawniony, otrzymasz odpowiedź w maksymalnym terminie przewidzianym w prawie hiszpańskim.

W przypadku niezadowolenia ze sposobu, w jaki wykorzystywane są Państwa dane, lub z odpowiedzi na skorzystanie z któregokolwiek z tych praw, mogą Państwo złożyć skargę do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (www.agpd.es).

7) Środki bezpieczeństwa

W celu zapewnienia ochrony i utrzymania bezpieczeństwa, integralności i dostępności Państwa danych, wdrażane są różne środki bezpieczeństwa.

Chociaż nie jest możliwe zagwarantowanie całkowitej ochrony przed włamaniem podczas przesyłania danych przez Internet lub ze strony internetowej, dokładamy wszelkich starań, aby utrzymać fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia w celu zapewnienia, że dane są chronione zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi. Zastosowane środki obejmują następujące elementy:

– ograniczyć dostęp do Państwa danych tylko do tych osób, które mają potrzebę ich poznania ze względu na wykonywane przez siebie zadania;

– z reguły przekazują zgromadzone dane w formie zaszyfrowanej;

– przechowuj najbardziej wrażliwe dane (takie jak dane kart kredytowych) tylko w zaszyfrowanym formacie;

– instalowanie systemów ochrony perymetrycznej infrastruktury informatycznej („firewall”) w celu uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym, np. hakerom, oraz

– rutynowo monitorować dostęp do systemów komputerowych w celu wykrycia i powstrzymania wszelkich nadużyć w zakresie danych osobowych.

8) Stosowanie plików cookie

Cookie to plik tekstowy, który serwer sieciowy może zapisać na dysku twardym komputera w celu przechowywania informacji o użytkowniku, i może być odczytany tylko przez stronę internetową, która wysłała go do komputera. Jak również każde urządzenie do przechowywania i pobierania danych na urządzeniu końcowym odbiorcy. Domeny www.talentoo.net i www.talentoo.es wykorzystują pliki cookies w celu uzyskania informacji o użytkownikach strony, których szczegóły i informacje na temat wykorzystania plików cookies, w sposób jasny i kompletny, są rozwinięte w naszej „Polityce Cookies”, zgodnie z postanowieniami art. 22.2 LSSICE, zmienionej Dekretem Królewskim z mocą ustawy 13/2012 z dnia 30 marca, który transponuje do prawa hiszpańskiego dyrektywę 2002/58/WE w sprawie przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej.

9) Modyfikacja

Niniejsza Polityka Prywatności może być modyfikowana w celu dostosowania jej do nowych przepisów prawa lub orzecznictwa, jak również do przyszłych dobrych praktyk. W takich przypadkach zmiany będą ogłaszane na tej stronie z odpowiednim wyprzedzeniem przed ich wprowadzeniem, a użytkownicy będą informowani o wszelkich aktualizacjach lub modyfikacjach niniejszej polityki prywatności.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart